OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti MK FLUID, s.r.o.

I.     Zmluvné strany

 

1.)  Predávajúci:

Názov spoločnosti : MK FLUID, s.r.o.
Ulica a číslo :          Jánošíkova 264/19
Mesto a PSČ :        Žilina 010 01
Štát :                    Slovensko
IČO :                    364 23 220
IČ DPH :                SK 2021 876 120

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. Sro, vložka č.: 15468/L

 

2.)  Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a úplne a pravdivo uviedla svoje identifikačné údaje v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

 

II.    Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

         Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára. Kupujúci povinný, za účelom jeho jednoznačnej identifikácie, uviesť do objednávkového formulára nasledovné údaje:

 • Druh, množstvo a cenu tovaru
 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Adresu kupujúceho
 • Adresu dodania, v prípade, že je odlišná od adresy kupujúceho
 • e-mail a telefonický kontakt
 • v prípade, že je kupujúci právnická osoba, je potrebné uviesť IČO a DIČ. Ak je kupujúci platcom DPH, je potrebné uviesť aj IČ DPH.

 

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho e-mailom na adresu kupujúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu. Potvrdenie objednávky zasiela kupujúci najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky od kupujúceho. Potvrdenie objednávky obsahuje dátum jej zaregistrovania, dátum expedície objednávky a predpokladaný termín dodania objednaného tovaru na adresu určenú kupujúcim. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru. Každá z položiek tovaru, ktorá je súčasťou katalógu produktov je expedovaná zvyčajne na ďalší pracovný deň po prijatí objednávky, najneskôr však do 3 pracovných dní. Položky bez uvedenej ceny je možné objednávať len po predchádzajúcom kontaktovaní predávajúceho. Kupujúci bude následne v komunikácií s predávajúcim informovaný o cene, presnom termíne expedície a predpokladanom termíne dodania. Tieto položky nie je možné vkladať do košíka. Pri týchto položkách sa väčšinou jedná o špeciálne produkty, prípadne varianty ich balenia. Cena a dostupnosť pri týchto položkách musí byť dopytovaná prostredníctvom kontaktného formulára. Je tomu tak z dôvodu, že dostupnosť týchto položiek je vždy konzultovaná priamo s výrobcom a ich cena vždy závisí od momentálnej ceny vstupných surovín na medzinárodných trhoch.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

III.   Storno objednávky

Storno objednávky je možné urobiť do 6 hodín, po jej zaslaní predávajúcemu. Storno objednávky môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

IV.    Dodacie podmienky:

Objednaný tovar je možné doručiť nasledujúcimi spôsobmi:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme v potvrdení objednávky informovať o termíne, v ktorom je možné tovar vyzdvihnúť. Objednávky je možné vyzdvihovať iba v pracovných dňoch v čase 8:00-11:30 a 12:30-15:00, mimo túto dobu po dohode.

Tovar doručovaný prepravnou firmou Slovak Delivery Service, s.r.o.. 

Pri objednávkach sú účtované náklady na prepravné a balné v závislosti od objemu a hmotnosti tovaru.

Cena prepravy zahŕňa možnosť telefonického kontaktovania zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia. 
Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 
Reklamácia zásielky z dôvodu poškodenia je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená nasledujúci pracovný deň odo dňa odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom alebo SMS.

V.     Záručné a reklamačné podmienky

 1. Zodpovednosť predávajúceho za nedostatky tovaru sa nevzťahuje na nedostatky spôsobené kupujúcim, a to:
 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. Na všetok ponúkaný tovar poskytovaná záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti. V prípade osobného odberu tovaru u predávajúceho začína plynúť jeho záručná doba v deň jeho prevzatia.
 3. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne e-mailom alebo telefonicky, a to ihneď po zistení nedostatkov, najneskôr však do 7 pracovných dní.
 4. Zodpovednosť predávajúceho za nedostatky tovaru sa nevzťahuje na nedostatky spôsobené kupujúcim, a to:
 • mechanickým poškodením výrobku,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi,
 • skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré sú v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii produktu.  

      5. Zo záruky sú tiež vyňaté nedostatky, ktoré vznikli vplyvom živelnej pohromy.

      6. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu:

          MK FLUID, s.r.o., Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina.

          Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Tovar musí byť vhodne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Zásielku odporúčame             poistiť. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

      7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie reklamácie a vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo                     vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané                   písomne (poštou) alebo elektronicky (e-mail).

      8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených               prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu                   vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci bez zbytočného odkladu. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa               uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená                 plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

      9. Predávajúci nesie zodpovednosť za nedostatky zistené pri prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný takéto nedostatky, prípadne rozdiely v množstve                 reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, zistenia nedostatkov tovaru pri preberaní tovaru (poškodenie obalu             alebo obsahu zásielky) je kupujúci povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.

VI.     Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

         V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci na vlastné náklady a bez                zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú              zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. Toto neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s                    kúpnou zmluvou sám spôsobil.

VII.   Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

         Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy              do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s                      uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie          od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená                lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

         Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od          zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal.

         Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením                  tovaru (náklady na prepravu a pod).

         Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

 •   na dodávku tovaru, prevádzkových kvapalín a mazív a ostatného tovaru charakteru jednorazovej spotreby pokiaľ kupujúci tovar prevzal bez           výhrad a na tomto tovare je

              o        porušená plomba na zátke obalu,
              o        mechanicky perforovaná nádoba s kvapalinou,
              o        porušený ochranný obal tovaru,
              o        tovar je použitý alebo vykazuje známky použitia

 •   na dodávku tovarov, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho
 •   na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

          Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 •  Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 •  Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

          Ako zásielku pripraviť

          Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte                     doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu             pôvodných obalov. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame Vám zásielku poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet                     (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné                     náklady (neplatí pre reklamácie!).

IX.    Spôsoby úhrady

         Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. Pri objednávke tovaru cez                  internetový obchod Vám ponúkame nasledovné možnosti úhrady

         o    osobný odber - platba v hotovosti pri osobnom odbere,

         o    platobná brána 24pay – povinnosť úhrady pri realizácii objednávky prostredníctvom objednávkového formulára internetového obchodu

         o    predfaktúra – úhrada tovaru musí byť realizovaná ešte pred jeho expedíciou kupujúcemu

         o    faktúra – je možná len pre zmluvných odberateľov predajcu

         Bezpečnosť

         Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými            asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o                    jednotlivých položkách tovaru).

IX.  Ochrana osobných údajov

       Spoločnosť MK FLUID, s.r.o., Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina, IČO: 36423220 ako predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci uviedol pri              zadávaní objednávky. Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.                Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia kupujúceho pre účely plnenia zmluvy uzatvorenej na diaľku, fakturáciu, účtovníctvo a prípadnú          komunikáciu medzi ním a predávajúcim

      Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Spracovanie a ochrana osobných údajov prebieha v súlade s GDPR. Bližšie informácie nájdete na našej stránke v sekcii „GDPR“

 

Váš internetový obchod www.mkfluid.sk

Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2017 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Reklamačné podmienky

internetového obchodu spoločnosti MK FLUID, s.r.o.

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. Na všetok ponúkaný tovar je poskytovaná záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti. V prípade osobného odberu tovaru u predávajúceho začína plynúť jeho záručná doba v deň jeho prevzatia.
 3. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne e-mailom alebo telefonicky, a to ihneď po zistení nedostatkov, najneskôr však do 7 pracovných dní.
 4. Zodpovednosť predávajúceho za nedostatky tovaru sa nevzťahuje na nedostatky spôsobené kupujúcim, a to:
 • mechanickým poškodením výrobku,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi,
 • skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré sú v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii produktu.
 1. Zo záruky sú tiež vyňaté nedostatky, ktoré vznikli vplyvom živelnej pohromy.
 2. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu:

          MK FLUID, s.r.o., Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina.

          Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Tovar musí byť vhodne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Zásielku odporúčame             poistiť. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie reklamácie a vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne (poštou) alebo elektronicky (e-mail).
 2. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci bez zbytočného odkladu. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 3. Predávajúci nesie zodpovednosť za nedostatky zistené pri prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný takéto nedostatky, prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, zistenia nedostatkov tovaru pri preberaní tovaru (poškodenie obalu alebo obsahu zásielky) je kupujúci povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.
 4. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 5. Kontakt MK FLUID, s.r.o., Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina, info@mkfluid.sk

 

Zásady práce s osobnými údajmi

Dokument PDF (140 KB)